ข้อตกลงในสัญญา

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างบริษัท Carazor ในเครือของบริษัท Motors Co.,Ltd. ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ด้วยหมายเลขนิติบุคคล: 0205550013345 มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 64/70 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 10240 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “Carazor ” ฝ่ายหนึ่ง และผู้ที่ยินยอมรับข้อตกลง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ”ลูกค้า” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยให้สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงนามรับรองข้อตกลงเป็นต้นไป ซึ่งสัญญาระบุถึงสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานบริการของลูกค้าตามที่ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมไว้ดังต่อไปนี้

 • 1. คำนิยามศัพท์
  • 1. ในสัญญาฉบับนี้ คำเหล่านี้มีความหมายดังต่อไปนี้

   ผู้ใช้งาน: หมายถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้า ในการเข้าถึงบริการและเอกสาร ซึ่งถูกระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไป

   วันทำการ: หมายถึงทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการในไทย

   การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม: หมายถึงการที่ผู้อื่นได้เข้าครอบครองหุ้นส่วนใหญ่ หรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนที่สำคัญของลูกค้า ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

   ข้อมูลอันเป็นความลับ: หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นความลับ และได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจน

   หรือถูกกำหนดให้เป็นข้อมูลอันเป็นความลับในข้อที่ 19

   บริการตั้งค่า: หมายถึงการออกแบบและตั้งค่าบริการ ดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อ

   เนื้อหา: หมายความรวมถึง ข้อความ, สารสนเทศ, ข้อมูล, ซอฟต์แวร์, โค้ดที่สามารถทำงานได้, ภาพ, เสียง หรือวิดีโอใด ๆ ทุกประเภท ในสื่อทุกรูปแบบที่

   Carazor ได้มอบให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้งานในเว็บไซต์หรือใช้งานอื่นใดภายใต้ข้อสัญญา

   ข้อมูลของลูกค้า: หมายถึงข้อมูลที่ถูกป้อนโดย “ลูกค้า”, ผู้บริโภค, ผู้ใช้งาน หรือ Carazor ในนามของลูกค้าเพื่อการใช้งานบริการ

   หรืออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของ “ลูกค้า”

   เว็บไซต์ของลูกค้า: หมายถึง เว็บไซต์ใด ๆ ที่ทาง Carazor ให้บริการโฮสติ้งหรือบริหารจัดการให้กับลูกค้า

   ภัยพิบัติ: เหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่:

   • 1. การที่ระบบล่ม หรือกระบวนการทำงานทั้งหมดขัดข้องกับผู้ใช้หลายคน
   • 2. ต้องใช้มาตรการพิเศษในการคืนค่าให้ระบบทำงานเต็มรูปแบบ

   เอกสาร: เอกสารที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดย Carazor ผ่านทาง www.carazor.com หรือที่อยู่เว็บอื่น ๆ ที่แจ้งโดย Carazor ไปยังลูกค้าในบางโอกาส ซึ่งเป็นคำอธิบายของบริการและคำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ

   วันที่มีผลบังคับใช้: คือวันที่มีการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อ

   ค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมการตั้งค่าค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ)

   สถานภาพสมาชิกเริ่มต้น: ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อ

   สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, สิทธิในการออกแบบเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ,ความลับทางการค้า, ความรู้, สิทธิฐานข้อมูล, สิทธิทางศีลธรรมและสิทธิอื่น ๆ ในลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา (ไม่ว่าจะเป็นที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน) และการยื่นคำขอทั้งหมด เหมือนกันทุกที่ในโลก

   หนี้สิน: หนี้สินทั้งหมด ความเสียหายที่ได้รับ และจำนวนเงินที่ชำระหรือสามารถชำระได้ภายใต้การตัดสิน หรือการชำระหนี้ที่เกิดจากการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม และค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องทั้งหมดที่จำเป็นและเหมาะสมรวมถึงค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายตามกฎหมายทั้งหมด

   เวลาทำการปกติ: 9.00 น. ถึง 17.30 น. ทุกวันทำการ

   แบบฟอร์มการยืนยันการสั่งซื้อ: การยืนยันคำสั่งซื้อที่จัดทำโดย Carazor ตามข้อ 2.1 ซึ่งจะรวมถึงค่าธรรมเนียมที่ตกลงไว้

   ระยะเวลาการต่ออายุ: ระยะเวลาที่อธิบายไว้ในข้อ 22.1

   บริการ: บริการที่ Carazor จัดให้กับลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้โดยจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบฟอร์มยืนยันคำสั่งซื้อซึ่ง รวมถึงบริการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

   เครดิตการบริการ: เครดิตการบริการที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1

   ระดับการให้บริการ: ระดับบริการที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1

   ค่าธรรมเนียมการตั้งค่า: ค่าธรรมเนียมการตั้งค่าที่ลูกค้าชำระให้กับ Carazor สำหรับการเปิดใช้บริการใหม่ (รวมถึงการจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือการเชื่อมต่อชื่อโดเมน) เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

   ซอฟต์แวร์: แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ออนไลน์ใด ๆ ที่ Carazor จัดให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

   ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก: ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ Carazor ชำระให้กับผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อ

   ระยะเวลาการจองซื้อ: มีความหมายตามข้อ 22.1

   ช่วงเวลาให้บริการสนับสนุน: ช่วงเวลาที่บริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจะทำตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12

   บริการสนับสนุน: บริการสนับสนุนและบำรุงรักษาที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2 ของสัญญาฉบับนี้และตารางที่ 1

   สถานภาพสมาชิกของผู้ใช้งาน: การสมัครสมาชิกของผู้ใช้ที่ลูกค้าซื้อตามข้อ 17.1 ซึ่งให้สิทธิ์ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงและใช้บริการและเอกสารตามสัญญานี้

   ไวรัส: อุปกรณ์หรือสิ่งใด ๆ (รวมถึงซอฟต์แวร์, โค้ด, ไฟล์หรือโปรแกรมใด ๆ ) ซึ่งอาจจะ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, หรือเครือข่ายใด ๆ, บริการโทรคมนาคมอุปกรณ์ หรือเครือข่าย หรือบริการอื่นใด ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงหรือการทำงานของโปรแกรมหรือข้อมูลใด ๆ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของโปรแกรมหรือข้อมูลใด ๆ (ไม่ว่าจะโดยการจัดเรียงแก้ไขหรือลบโปรแกรมหรือข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนหรืออย่างอื่น); หรือส่งผลเสียต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เช่น เวิร์ม, โทรจัน, ไวรัสและสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายกัน หรืออุปกรณ์ Web harvesting และ Web scraping จะถือว่าเป็นไวรัส

  • 2. ข้อความใด ๆ ในสัญญานี้จะไม่กระทบต่อการตีความข้างต้น
  • 3. บุคคล ครอบคลุมถึงบุคคลธรรมดา, นิติบุคคล และผู้แทนตามกฎหมายหรือส่วนบุคคล, ผู้สืบทอดหรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาต
  • 4. การอ้างอิงถึง บริษัท จะครอบคลุมถึง บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ ทุกแห่งไม่ว่าที่ใดก็ตาม
  • 5. คำในทางเอกพจน์จะครอบคลุมถึงพหูพจน์ด้วย พหูพจน์จะครอบคลุมถึงเอกพจน์ด้วยเช่นกัน
  • 7. การอ้างอิงถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายคือ การอ้างถึงบทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้โดยคำนึงถึงการแก้ไขเพิ่มเติมการต่ออายุหรือการตรากฎหมายใหม่
  • และครอบคลุมถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่สัญญามีผลบังคับใช้ด้วย
  • 8. การอ้างอิงถึงลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมถึงแฟกซ์ แต่ไม่ใช่อีเมล
  • 9. การอ้างอิงถึงข้อตกลงและตาราง คือข้อตกลงและตารางของสัญญาฉบับนี้ การอ้างอิงถึงย่อหน้าคือย่อหน้าในสัญญาฉบับนี้
  • 10. ข้อตกลงหมายถึง คำที่มีความใกล้เคียงอื่น ๆ ด้วย ให้ตีความคำเหล่านั้นเป็นข้อตกลงเช่นกัน

ส่วนที่ 1: ข้อตกลงในการดำเนินงาน

 • 2. ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • 1. Carazor จะต้องมอบแบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อให้กับลูกค้าพร้อมกันกับการร่างสัญญาฉบับนี้หรือก่อนหน้านี้ โดยเมื่อลูกค้าลงนามยินยอมในสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อแล้วเช่นกัน
  • 2. Carazor สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า
 • 3. สถานภาพสมาชิกของผู้ใช้งาน
  • 1. ลูกค้าจะต้องรับรองว่า:
   • 1. จำนวนผู้ใช้งานที่สามารถมีสถานภาพเป็นสมาชิกได้มีจำนวนจำกัดเท่าที่ลูกค้าได้ทำการระบุไว้ในการสั่งซื้อ
   • 2. ซื้อสถานภาพสมาชิกในการเข้าถึงบริการถือเป็นของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด เว้นแต่สิทธิดังกล่าวถูกส่งมอบให้กับผู้ใช้งานรายอื่น ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้งานรายเดิมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
   • 3. ผู้ใช้งานจะต้องรักษารหัสผ่านในการเข้าถึงบริการของตนไว้เป็นความลับ โดยผู้ใช้งานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของตนได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
  • 2. ลูกค้าจะต้องรับรองว่า:

   • 1. ลูกค้าจะไม่ทำการคัดลอก, ดัดแปลง, แก้ไข, ทำซ้ำ, เผยแพร่ซ้ำ, ดาวน์โหลด, แสดง หรือแจกจ่าย ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของซอฟต์แวร์และ/หรือเอกสารใด ๆ โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ
   • เว้นแต่จะได้อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หรือได้รับการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนในสัญญาฉบับนี้
   • 2. ลูกค้าจะไม่พยายามเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการและเอกสาร เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นคู่แข่งโดยเด็ดขาด
   • 3. ลูกค้าจะไม่ใช้งานบริการและ/หรือเอกสารเพื่อให้บริการแก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาตจากทาง Carazor
   • 4. ลูกค้าจะไม่จดลิขสิทธิ์, ขาย, ให้เช่า, โอนย้าย, มอบหมาย, แจกจ่าย, เสนอ, เปิดเผย หรือใช้งานบริการและเอกสารในเชิงพาณิชย์กับบุคคลที่สาม ยกเว้นผู้ใช้งานโดยเด็ดขาด
   • 5. ลูกค้าจะไม่พยายามหรือช่วยเหลือบุคคลที่สาม ในการเข้าถึงบริการและเอกสารในส่วนที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อที่ 3
  • 3. ลูกค้าจะต้องป้องกันไม่ให้กรณีเกิดการเข้าถึงบริการและเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาตทุกวิถีทาง หากเกิดกรณีดังกล่าวให้ติดต่อผู้ผลิตโดยทันที
  • 4. สิทธิที่ถูกระบุไว้ในข้อที่ 3 เป็นสิทธิของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงสาขาหรือ Carazor โฮลดิ้งในเครือของลูกค้าแต่อย่างใด
 • 4. สถานภาพสมาชิกของผู้ใช้งานเพิ่มเติม
  • 1. ลูกค้าสามารถทำการซื้อสถานภาพสมาชิกให้กับผู้ใช้งาน เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อได้ ทั้งนี้ทาง Carazor จะมอบสถานภาพสมาชิกในการเข้าถึงบริการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานดังกล่าวครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ทุกประการ
  • 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะซื้อสถานภาพสมาชิกเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้งาน ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับทาง Carazor เมื่อทาง Carazor พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวแล้ว จะทำการติดต่อกลับไปยังลูกค้าต่อไป
  • 3. ในกรณีที่ Carazor ตอบรับข้อเสนอสั่งซื้อสถานภาพสมาชิกของผู้ใช้งานเพิ่มเติม ทางลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อ ภายในระยะเวลา 30 วันจากใบแจ้งหนี้ของทาง Carazor
 • 5. บริการ
  • 1. Carazor จะต้องให้บริการและเอกสารกับลูกค้า ตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้
  • 2. หากมีการละเมิดสัญญาโดยลูกค้าหรือผู้ใช้งาน Carazor มีสิทธิที่จะระงับสถานภาพสมาชิกของผู้ใช้งานที่ลูกค้ามีได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ กับทางลูกค้า
  • 3. Carazor จะต้องรับประกันว่าซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงในทุก ๆ วัน เว้นแต่ในกรณีที่
   • 1. มีการซ่อมบำรุงตามที่นัดหมายไว้ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 12.00 ถึง 4.00 GMT
   • 2. มีการซ่อมบำรุงโดยมิได้นัดหมาย นอกเหนือจากช่วงเวลาทำการ โดย Carazor จะต้องทำการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อน 6 ชั่วโมงในเวลาทำการ
  • 3. Carazor จะต้องให้บริการช่วยเหลือลูกค้า โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ
 • 6. บริการตั้งค่า
  • 1. ลูกค้าพึงตระหนักว่า ความสามารถของ Carazor ในการให้บริการตั้งค่านั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของลูกค้า รวมไปถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ลูกค้าได้มอบให้กับทาง Carazor เพราะฉะนั้นลูกค้าควรที่จะ:
   • 1. เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่ Carazor ควรทราบแก่ Carazor ในขอบเขตที่ระบุไว้ภายในสัญญาฉบับนี้
   • 2. ให้คำรับรองและอนุญาตให้ Carazor มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าบริการทั้งหมด โดยรวมถึงโลโก้, ภาพลักษณ์ของแบรนด์, เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ด้วย
 • 7. ข้อมูลลูกค้า
  • 1. ทางฝ่ายลูกค้าจะต้องได้รับสิทธิให้เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้ามอบให้กับทาง Carazor อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยถือให้ลูกค้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมาย, ความน่าเชื่อถือ, ความสมบูรณ์, ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลทั้งหมด
  • 2. ในกรณีที่ข้อมูลของลูกค้าประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ลูกค้าพึงรับรองว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับทาง Carazor จะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • 3. อ้างอิงจากสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าได้มอบสิทธิในข้อมูลของลูกค้าให้กับทาง Carazor ทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ในการตลาด, การวิเคราะห์ธุรกิจ, กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย รวมถึงสิทธิในการส่งต่อข้อมูลลูกค้าให้กับบุคคลที่สามใด ๆ ดังที่ระบุไว้ในข้อที่ 7.4
  • 4. เว็บไซต์ของลูกค้าจะต้องทำการแจ้งผู้ใช้งานทุกรายอย่างชัดเจน ถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ได้ทำไว้กับทาง Carazor
  • 5. ในกรณีที่ข้อมูลลูกค้าเกิดสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ลูกค้าจะต้องยอมรับดุลยพินิจของทาง Carazor ในการกู้คืนข้อมูลดังกล่าว ทาง Carazor จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย, ความเสียหาย, การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่เกิดจากบุคคลที่สามใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นว่าบุคคลที่สามนั้นถูกว่าจ้างโดยทาง Carazor เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและกู้คืนข้อมูลลูกค้า)
  • 6. หากทาง Carazor ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ในนามของลูกค้า ให้ถือว่าทางฝ่ายลูกค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนทาง Carazor เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้เพื่อเหตุผลด้านการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว และในกรณีใด ๆ ก็ตาม:
   • 1. ลูกค้าจะรับรู้และยอมรับว่าข้อมูลส่วนตัวใด ๆ อาจถูกส่งต่อหรือถูกเก็บไว้นอก EEA หรือประเทศที่ลูกค้าและผู้ใช้อาศัยอยู่ ทั้งนี้เพื่อการให้บริการและการปฏิบัติตามหน้าที่ของ Carazor ภายใต้สัญญาฉบับนี้
   • 2. ลูกค้าจะต้องรับประกันว่าทางลูกค้าได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ให้กับทาง Carazor เพื่อให้ Carazor ใช้งาน, ประมวลผล
   • และส่งต่อข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในนามของลูกค้า
   • 3. ลูกค้าจะรับประกันว่าลูกค้าได้ทำการแจ้งและได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน, ประมวลผล และส่งข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด
   • 4. ทั้งสองฝ่ายจะต้องใช้ทั้งมาตรการขององค์กรและมาตรการทางเทคนิค
   • ในการจัดการการประมวลข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและการสูญหายและความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
   • 5. ในกรณีที่ทางลูกค้าร้องขอ ทาง Carazor จะต้องส่งคืนข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวให้กับทางค้า และทำลายสำเนาของข้อมูลที่ Carazor มีทั้งหมด
   • เว้นแต่กรณีที่กฎหมายได้ระบุให้กระทำการอื่นใด
  • 7. ข้อตกลงในข้อที่ 7 นี้ส่งผลต่อเนื่องแม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะหมดอายุหรือถูกยกเลิกก็ตาม
 • 8. ผู้ให้บริการอื่น ๆ
  • 1. ลูกค้าพึงตระหนักว่าการใช้บริการต่าง ๆ อาจทำให้เกิดเข้าถึงเนื้อหา หรือการซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ ซึ่งทาง Carazor ไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ
 • 9. หน้าที่ตามกฎหมายของ Carazor
  • 1. Carazor จะต้องรับรองว่าจะให้บริการตรงตามที่เอกสารและแบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อระบุไว้
  • 2. คำรับรองในข้อที่ 9 จะไม่ครอบคลุมถึงการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากการเพิกเฉยต่อคำแนะนำการใช้บริการของ Carazor หรือการดัดแปลงและแก้ไขบริการโดยผู้อื่นนอกจากทาง Carazor หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจากทาง Carazor หากบริการดำเนินการไม่สอดคล้องกับคำรับรองก่อนหน้า Carazor จะทำการแก้ไขโดยทันที ในกรณีนี้ทาง Carazor :
   • 1. จะไม่รับประกันว่าลูกค้าจะสามารถใช้บริการได้โดยไม่มีการขัดข้อง และไม่รับประกันว่าบริการ,เอกสาร และข้อมูลที่ลูกค้าได้จากการใช้บริการจะเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการทั้งหมด
   • 2. จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า, ความผิดพลาด หรือการสูญหาย,ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารใด ๆ รวมถึงอินเทอร์เน็ต และทางลูกค้าพึงตระหนักว่าการใช้งานเครือข่ายดังกล่าวอาจทำให้เกิดการจำกัด, ความล่าช้า และปัญหาอื่น ๆ กับบริการและเอกสารได้
  • 3. Carazor จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีในการให้บริการภายใต้ข้อสัญญาฉบับนี้
  • 4. สัญญาฉบับนี้จะไม่ส่งผลผูกมัดใด ๆ หาก Carazor ประสงค์จะทำสัญญาในรูปแบบเดียวกันคู่สัญญารายอื่น ๆ หรือพัฒนา, ใช้งาน, ขาย, จดลิขสิทธิ์ให้กับเอกสาร,สินค้าและบริการในรูปแบบเดียวกันกับเอกสาร,สินค้าและบริการภายใต้สัญญาฉบับนี้
  • 5. โดยไม่กระทบกระเทือนต่อ 10.1.5 Carazor จะรับประกันว่า Carazor มีลิขสิทธิ์และได้รับการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ ภายใต้สัญญาฉบับนี้อย่างครบถ้วนทุกประการ
 • 10. หน้าที่ตามกฎหมายของลูกค้า
  • 1. ทางฝ่ายลูกค้าจะต้อง:
   • 1. ให้ความร่วมมือและการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นกับทาง Carazor เพื่อการให้บริการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลลูกค้า, การเข้าถึงข้อมูลความปลอดภัย และบริการตั้งค่า
   • 2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่พึงมีภายใต้ข้อสัญญาฉบับนี้
   • 3. ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของลูกค้าดังที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้อย่างเคร่งครัดต่อเวลาและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ความล่าช้าใด ๆ เกิดขึ้นจากทางลูกค้า Carazor สามารถปรับกำหนดการใด ๆ ได้ตามสมควร
   • 4. รับประกันว่าผู้ใช้งานจะใช้บริการและเอกสารอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้สัญญาฉบับนี้ และจะรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานใด ๆ ที่ทำการละเมิดข้อตกลง
   • 5. จัดหาและรักษาลิขสิทธิ์ใด ๆ รวมถึงการอนุญาตใด ๆ ที่จำเป็นต่อ Carazor , ผู้รับเหมา หรือเจ้าหน้าที่ของ Carazor
   • ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้สัญญาฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการให้บริการด้วย และอนุญาตให้ Carazor ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อเป้าหมายใด ๆ ตามที่ข้อตกลงระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
   • 6. รับรองว่าเครือข่ายและระบบต่าง ๆ ของทางลูกค้ามีสมรรถภาพเพียงพอต่อความต้องการทรัพยากรของระบบที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเพิ่มเติม หรือที่ทาง Carazor ได้แจ้งไปยังลูกค้าภายหลัง
   • 7. รับผิดชอบดูแลในส่วนของการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและการสื่อสารจากระบบของทางลูกค้าเองกับศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของทาง Carazor รวมถึงปัญหาใด ๆ, การล่าช้า, ความผิดพลาดในการรับส่ง, การสูญหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องระบบเครือข่ายของลูกค้า การเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   • 8. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลของ PCI Security Standards Council และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 2. ลูกค้าจะต้องไม่เข้าถึง, จัดเก็บ, แจกจ่ายหรือส่งต่อหรือ: อนุญาตให้ไวรัสหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย, เป็นอันตราย, เป็นการข่มขู่, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ลามกอนาจาร, เป็นการละเมิด, เป็นการรังควาน, เหยียดเชื้อชาติหรือเผ่าพันธ์, ส่งเสริมการทำผิดกฎหมาย, ประกอบด้วยภาพที่ส่อทางเพศ, ส่งเสริมความรุนแรง, เป็นการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธ์, เพศ, สีผิว, ความเชื่อทางศาสนา, รสนิยมทางเพศ, ความทุพพลภาพ สร้างความเสียหายให้กับบุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ หรือทำให้เกิดการเกินพิกัดทางอินเทอร์เน็ตกับซอฟต์แวร์
  • 3. ลูกค้าจะต้องรับรองว่าเนื้อหาใด ๆ ที่มีการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของลูกค้า ไม่ว่าจะโดยลูกค้าโดยตรง หรือทาง Carazor นั้น ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ Carazor จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการอัพโหลดเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของ Carazor หรือเว็บไซต์อื่น ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ก็ตาม
  • 4. ลูกค้าจะต้องมีประกาศและคำปฏิเสธ (Disclaimer) ที่เหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของลูกค้าตามที่ Carazor กำหนดไว้
  • 5. ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Carazor เพื่อส่งอีเมลขยะหรือสแปมไปยังผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคนอื่น ๆ โดยการตัดสินใจว่าอีเมลขยะหมายถึงอะไรจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Carazor เอง การฝ่าฝืนใด ๆ ในข้อนี้จะเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ดังที่ระบุไว้ในข้อที่ 22

ส่วนที่ 2: ข้อกำหนดในการให้บริการ

 • 11. การสนับสนุนบริการ
  • 1. การสนับสนุนบริการประกอบด้วย:
   • 1. การตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่มีผลต่อการดำเนินงานและ / หรือการเข้าถึงบริการ
   • 2. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์:
    • a. การตรวจสอบเหตุการณ์และความล้มเหลวในการให้บริการ
    • b. การวินิจฉัยจากระยะไกลและแก้ไขข้อบกพร่องหากเป็นไปได้ โดยเฉพาะเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด, ข้อบกพร่อง, และความล้มเหลวทั้งหมดของซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของเอกสาร
    • c. การพัฒนาและการอัปเดตแพทช์ตามความเหมาะสม และ
    • d. ให้บริการช่วยเหลือในเวลาให้บริการ
  • 2. บริการสนับสนุนไม่ครอบคลุมข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ (โดย Carazor อาจพิจารณาให้บริการตามที่เห็นสมควร หากได้รับการร้องขอจากลูกค้า):
   • 1. ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก:

    • a. การใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นโดย หรือได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Carazor;
    • b. การดัดแปลงซอฟต์แวร์หรือบริการโดยบุคคลอื่นใดนอกจาก Carazor หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก Carazor;
    • c. การใช้ซอฟท์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต (รวมถึงการใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสาร) ข้อผิดพลาดจากการดำเนินการหรือจากการละเลย หรือการกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ
   • 2. การตั้งค่าฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการใช้เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ผลิตอีกต่อไป
   • 3. ความผิดพลาดใด ๆ ในซอฟต์แวร์หรือระบบของบุคคลที่สามเว้นแต่กรณีที่ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบริการสนับสนุนที่จัดเตรียมโดย Carazor;
   • 4. บริการใด ๆ นอกเหนือเวลาให้บริการ
   • 5. การฝึกอบรม, การให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือ ที่เกี่ยวกับการทำงานของซอฟต์แวร์
   • 6. การพัฒนา, การกำหนดค่าที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน, และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับซอฟต์แวร์ ตามความต้องการของลูกค้า
  • 3. ข้อตกลงการให้บริการนี้ไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริการของบุคคลที่สาม แม้ Carazor จะดำเนินการตามกระบวนการสนับสนุนมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือของผู้จัดจำหน่าย และข้อตกลงในเชิงพาณิชย์ระหว่างลูกค้าและบุคคลที่สาม
 • 12. ช่วงเวลาให้บริการ
  • 1. ในกรณีที่บริการทั้งหมดเกิดล้มเหลว (ระบบขัดข้อง) หรือเกิดการขัดข้องของเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้หลายราย ทาง Carazor จะให้บริการสนับสนุนเพื่อแก้ไขตลอด 24x7x365
  • 2. บริการสนับสนุนอื่น ๆ จะมีให้บริการในช่วงเวลาทำการปกติ
  • 3. Carazor จะได้รับคำร้องขอนอกเวลาให้บริการ แต่จะไม่ดำเนินการตอบรับจนกว่าจะเริ่มให้บริการในวันทำการถัดไป
 • 13. ข้อผูกมัดของบริการ
  • 1. เมื่อต้องการบริการสนับสนุนลูกค้าจะต้อง:
   • 1. เข้าสู่ระบบการสนับสนุนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1
   • 2. ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ Carazor ในระหว่างการตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ
   • 3. อัปเดตการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายในธุรกิจของลูกค้าซึ่งอาจมีผลต่อข้อกำหนดของบริการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและการปฏิบัติงาน, การเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์, ระบบและเครือข่าย กับทาง Carazor อย่างสม่ำเสมอ
  • 2. ลูกค้าจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ Carazor จะติดตั้ง, ดำเนินการ, และอัปเดต ซอฟต์แวร์ (รวมถึงแพทช์และข้อมูลอื่น ๆ จาก Carazor ทีเป็นส่วนหนึ่งของบริการสนับสนุน แต่ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์หรือการอัพเกรดรุ่นใหม่ ๆ ที่เทียบเท่ากับเวอร์ชันใหม่) โดยทันที (หรือหากเกิดเหตุขัดข้องใด ๆ จะดำเนินการให้เสร็จภายใน 4 สัปดาห์) หลังจากที่มีการเผยแพร่แพทช์อัปเดตดังกล่าว
  • 3. คำร้องขอการสนับสนุนทั้งหมดจะต้องผ่านขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น โดย Carazor จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการให้บริการใด ๆ ในกรณีที่มีการร้องขอบริการสนับสนุนโดยผ่านสื่อหรือลักษณะอื่นใด
   • 1. ลูกค้าสามารถร้องขอบริการสนับสนุนได้ทาง E-mail: support@carazor.com
   • 2. ผ่านผู้ดูแลให้สนับสนุนลูกค้าที่ทาง Carazor แต่งตั้ง ทางโทรศัพท์หรือการประชุมปกติ
  • 4. สำหรับการวินิจฉัยระยะไกล Carazor จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าก่อนที่จะมีการวินิจฉัยหรือแก้ไขใด ๆ
 • 14. ระดับการให้บริการ
  • 1. Carazor จะตอบรับปัญหาการให้บริการที่มีการร้องขออย่างถูกต้องภายใต้ระดับการให้บริการ (แบ่งประเภทตามคำอธิบายที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1) ระดับการให้บริการจะวัดจากช่วงเวลาที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1
  • 2. การจัดประเภทคำร้องขอบริการสนับสนุนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่คำร้องขอดังกล่าวถูกบันทึกและการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์อื่น ๆ ระดับการจัดหมวดหมู่และการจัดประเภทใหม่ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Carazor
 • 15. เงินชดเชย
  • 1. ลูกค้าจะได้รับเงินชดเชยตามกรณีที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
 • 16. การกู้คืนภัยพิบัติ
  • 1. Carazor ต้องรักษาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งแผนดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ Carazor และการประเมินความเสี่ยง โดยยึดตามหลักการที่อธิบายไว้ในข้อ 4 ของ ตารางที่ 1 เพื่อให้มั่นใจว่าบริการจะยังคงทำงานต่อไปได้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ แผนดังกล่าวจะครอบคลุมการจัดหาบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน, การบำรุงรักษาระบบระบบที่จำเป็น, การดำเนินการที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นระบบใหม่, การประมวลผลข้อมูลฉุกเฉิน, การสำรองข้อมูล, ความต้องการฮาร์ดแวร์, และกระบวนการในการแจ้งให้ลูกค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงข้อตกลงและการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Carazor ต้อง:
   • 1. ให้บริการทันทีที่เกิดข้อผิดพลาดในระบบปฏิบัติการของตน;
   • 2. ให้บริการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ทุก ๆ วันเป็นอย่างต่ำ;
   • 3. จัดการให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Carazor ทำการจำลองระหว่างเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล (และ Carazor จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบมีสามารถปฎิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงตลอดระยะเวลาสถานภาพสมาชิก เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบและข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง)

ส่วนที่ 3: ข้อกำหนดทั่วไป

 • 17. ค่าใช้จ่ายและการชำระเงิน
  • 1. ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับ Carazor ตามข้อ 17 และแบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อ
  • 2. Carazor ต้องทำใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า:
   • 1. สำหรับค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ จะต้องจัดทำใบแจ้งหนี้ภายในเดือนแรกหลังจากสถานภาพสมาชิกของลูกค้าเริ่มต้น
   • 2. จากข้อที่ 22.1 สำหรับบริการในช่วงเดือนใดที่มีการให้บริการ จะต้องทำใบแจ้งหนี้ให้ภายในวันแรกของเดือน
   • และลูกค้าจะต้องชำระเงินแต่ละใบแจ้งหนี้ภายในเวลาสิ้นเดือน
  • 3. ถ้า Carazor ไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 30 วันหลังจากวันที่ครบกำหนด และไม่กระทบต่อสิทธิอื่น ๆ และการเยียวยาของ Carazor:
   • 1. Carazor อาจยกเลิกรหัสผ่าน, บัญชีผู้ใช้ และการเข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้า โดย Carazor จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการให้บริการใด ๆ ในขณะที่ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวยังไม่ได้ชำระเงิน และ
   • 2. ดอกเบี้ยจะมีการคำนวณในอัตรา 3% ต่อปี ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ดังกล่าว โดยเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงิน จนกว่าจะชำระเต็มจำนวน
  • 4. จำนวนเงินและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ระบุหรืออ้างถึงในสัญญานี้:
   • 1. จะต้องถูกชำระเป็นเงินบาทไทย
   • 2. ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่สามารถคืนเงินได้ (และในกรณีที่ Carazor ให้บริการซอฟต์แวร์ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริการจะเริ่มขึ้นในวันที่มีการให้บริการซอฟต์แวร์)
   • 3. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการขายอื่น ๆ ทั้งหมดในท้องที่ซึ่งจะถูกเพิ่มในใบแจ้งหนี้ของ Carazor ในอัตราที่เหมาะสม
  • 5. Carazor มีสิทธิเพิ่มค่าธรรมเนียมใด ๆ เมื่อเริ่มต้นระยะเวลาการต่ออายุสัญญาแต่ละครั้งภายใน 90 วันหลังจากแจ้งให้ลูกค้าทราบแล้ว และแบบยืนยันการสั่งซื้อจะถือว่าได้รับการแก้ไขแล้ว
 • 18. สิทธิในทรัพย์สิน
  • 1. จากข้อ 18.3 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า Carazor และ / หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการซอฟต์แวร์และเอกสาร สัญญานี้ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการซอฟต์แวร์หรือเอกสารประกอบการใด ๆ ยกเว้นว่ามีการระบุไว้ชัดเจนในที่นี้
  • 2. Carazor ขอยืนยันว่าทาง Carazor มีสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการซอฟต์แวร์และเอกสารที่จำเป็นในการให้บริการทั้งหมดภายใต้สัญญานี้
  • 3. เนื้อหาใด ๆ ที่พัฒนาขึ้นก่อนวันที่สัญญามีผลและจัดเตรียมหรือให้บริการโดยคู่สัญญาฝ่ายอื่นตามสัญญานี้ จะยังคงเป็นทรัพย์สินของบุคคลนั้น และเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อ 18 คู่สัญญาอีกฝ่ายจะไม่ได้รับสิทธิ์, ความเป็นเจ้าของหรือดอกเบี้ยในข้ออื่น
  • 4. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสถานภาพสมาชิกของลูกค้า จากข้อ 4.3 และข้อ 17.1, ข้อกำหนดไว้ในข้อ 3 และเงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ ของสัญญานี้ Carazor ขอมอบสิทธิ์ให้กับลูกค้าในการ:
   • 1. ติดตั้งซอฟต์แวร์, จัดเก็บและเรียกใช้งานบนอุปกรณ์ที่เหมาะสม, สิทธิในการใช้เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์ และสิทธิในการครอบครองสื่อที่ถูกซอฟต์แวร์ถูกจัดเก็บและจัดส่งให้แก่ลูกค้า
   • 2. อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ, เนื้อหา, ซอฟต์แวร์และเอกสาร, และข้อมูลอื่นใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการในช่วงระยะเวลาสถานภาพสมาชิกเพื่อการดำเนินธุรกิจออนไลน์ของลูกค้าโดยตรง
  • 5. ลูกค้าจะแจ้งให้ Carazor ทันทีหากทราบว่ามีการใช้งานเนื้อหาหรือซอฟต์แวร์โดยบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าอนุญาตให้บริษัท Carazor ตรวจสอบการใช้เนื้อหาซอฟต์แวร์หรือเอกสารได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยเพื่อการนี้ Carazor, พนักงานและตัวแทนของ Carazor สามารถเข้าไปในสถานที่ของลูกค้าได้
 • 19. ความลับ
  • 1. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับจากอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาจะไม่รวมถึงข้อมูลที่ถูกเปิดเผยแก่สาธารณะ ผ่านการกระทำหรือการละเลยของคู่สัญญาดังกล่าว, อยู่ในความครอบครองถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลอื่นก่อนที่จะเปิดเผย, จะถูกเปิดเผยอย่างถูกต้องแก่คู่สัญญาดังกล่าว โดยบุคคลที่สาม, ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยคู่สัญญา, โดยการพัฒนาดังกล่าวสามารถแสดงหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรได้, หรือต้องถูกเปิดเผยโดยกฎหมาย, โดยศาลที่อำนาจตัดสินคดีความ, หรือโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานบริหารใด ๆ
  • 2. แต่ละฝ่ายจะต้องเก็บข้อมูลลับของคู่สัญญาเป็นความลับ และเว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดไว้ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาให้แก่บุคคลที่สาม หรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามสัญญานี้
  • 3. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่าย จะไม่ถูกเปิดเผยหรือเผยแพร่โดยบุคลากรหรือตัวแทนของตนโดยละเมิดข้อกำหนดของสัญญานี้
  • ลูกค้ายอมรับว่ารายละเอียดของบริการและผลการทดสอบประสิทธิภาพของบริการเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ Carazor
  • 4. ลูกค้ายินยอมให้ Carazor เผยแพร่ชื่อของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ เว้นแต่กรณีนี้
  • ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถแถลงต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญา
  • 5. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย, ความเสียหาย, การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่เกิดจากฝีมือของบุคคลที่สาม
  • 6. ข้อ 19 จะมีผลต่อเนื่องแม้สัญญานี้จะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม
 • 20. การรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหาย
  • 1. เว้นแต่จะถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญานี้ Carazor จะให้บริการโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
  • 2. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในสัญญานี้ Carazor จะไม่รับประกันว่าบริการจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขซ่อมแซมหรือค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าอันเกิดจากข้อผิดพลาดใด ๆ ในการเชื่อมต่อกับบริการ
  • 3. Carazor สามารถพัฒนาและเผยแพร่อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ของซอฟต์แวร์ได้เป็นครั้งคราว และแม้ว่า Carazor ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งไปยังลูกค้า การอัปเดตใด ๆ จะสามารถเข้าถึงได้ที่ www.carazor.co.uk การอัปเดตและการอัพเกรดซอฟต์แวร์ซึ่งแก้ไขความผิดพลาดหรือเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเล็กน้อยจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสำหรับซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม Carazor ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับเวอร์ชันใหม่ ๆ ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากรุ่นก่อน ๆ ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในตลาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสำหรับการอัปเกรดหรือการอัปเดตที่จำเป็นต้องพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
  • 4. Carazor ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการสนับสนุนใด ๆ รวมถึงการออกอัปเดตใหม่ ๆ ให้กับซอฟต์แวร์ที่มีอายุเกิน 12 เดือน ยกเว้นในกรณีที่ทาง Carazor ไม่ได้ทำการอัปเดต, อัพเกรด หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน โดยมีผลเหนือข้อ 20.3
  • 5. ลูกค้ายอมรับว่าบริการไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ และลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกและฟังก์ชันของบริการสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะยอมรับสัญญานี้
  • 6. ลูกค้าจะต้องแก้ต่าง, ชดใช้ค่าเสียหาย, ถือเป็นโมฆะต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก Carazor ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ, เนื้อหาและ / หรือเอกสารของลูกค้า โดยมีเงื่อนไขว่า:
   • 1. ลูกค้าได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงหนี้สินดังกล่าว
   • 2. Carazor ให้ความร่วมมืออย่างสมเหตุผลกับลูกค้าเพื่อแก้ต่างและชดใช้หนี้สินดังกล่าว และ
   • 3. ลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการแก้ต่างหรือชดใช้หนี้สินดังกล่าว
  • 7. จากข้อ 20.9 และ 21.5 Carazor จะต้องแก้ต่างแทนลูกค้า, เจ้าหน้าที่, ผู้บริหารและพนักงานของลูกค้า ต่อข้อกล่าวหาว่าบริการหรือเอกสารได้ละเมิดสิทธิบัตรที่มีผลบังคับใช้ใด ๆ ในประเทศไทย, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิในฐานข้อมูลหรือ สิทธิการรักษาความลับ Carazor จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้าเป็นจำนวนเงินเพื่อการแก้ต่างและชดใช้หนี้สินโดยมีเงื่อนไขว่า:
   • 1. Carazor ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงหนี้สินดังกล่าว
   • 2. ลูกค้าให้ความร่วมมืออย่างสมเหตุผลกับ Carazor เพื่อแก้ต่างและชดใช้หนี้สินดังกล่าว และ
   • 3. Carazor ได้รับสิทธิ์ในการแก้ต่างหรือชดใช้หนี้สินดังกล่าว
  • 8. ในการแก้ต่างหรือยุติข้อกล่าวหาใด ๆ Carazor อาจให้สิทธิ์ลูกค้าในการใช้บริการต่อไป, เปลี่ยนหรือแก้ไขบริการเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิด หรือหากแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลเพียงพอ ให้ยุติสัญญานี้โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วันทำการ โดยลูกค้าไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายหรือหนี้สินเพิ่มเติมอื่น ๆ
  • 9. ข้อกำหนดข้างต้น ระบุถึงสิทธิในการได้รับการเยียวยาของลูกค้า และภาระผูกพันและหนี้สินของ Carazor (รวมถึงพนักงาน, เจ้าหน้าที่และผู้รับเหมาช่วงของ Carazor) สำหรับการละเมิดสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิในฐานข้อมูลหรือสิทธิในการรักษาความลับใด
 • 21. กฏเกณฑ์ของหนี้สิน
  • 1. ข้อ 21 กำหนดความรับผิดชอบทางการเงินทั้งหมดของ Carazor (รวมถึงความรับผิดชอบสำหรับการกระทำหรือการละเลยจากพนักงานตัวแทนและผู้รับเหมาช่วง) ต่อลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับ:
   • 1. การละเมิดสัญญานี้;
   • 2. การใช้งานบริการและเอกสารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์โดยลูกค้า และ
   • 3. การรับรอง, ถ้อยแถลงหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือการละเลย (รวมถึงความประมาท) ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้
  • 2. เว้นแต่จะถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญานี้:
   • 1. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการใช้งานบริการและเอกสารของตน Carazor จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาดหรือการละเลยใด ๆ ในข้อมูล, คำแนะนำ หรือสคริปต์ที่ลูกค้ามอบให้แก่ Carazor ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ Carazor ทำภายใต้การกำกับของลูกค้า
   • 2. การรับประกัน, การรับรอง, เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุโดยกฎหมาย หรือกฎหมายทั่วไปจะไม่ถูกรวมอยู่ในสัญญานี้
  • 3. สัญญานี้จะไม่มีการยกเว้นความรับผิดชอบของ Carazor ในกรณีที่:
   • 1. ความประมาทของ Carazor ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายถึงชีวิตต่อบุคคลใด ๆ หรือ
   • 2. เกิดการการฉ้อโกงใด ๆ
  • 4. จากข้อที่ 21.2 และข้อที่ 21.3
   • 1. Carazor จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญานี้) หรือการชดใช้ค่าเสียหาย หรือการสูญเสียผลกำไร, การสูญเสียธุรกิจ, การสูญเสียค่าความนิยมและ / หรือ, การสูญเสียในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน, ความเสียหายของข้อมูลหรือสารทนเทศ, ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ, หรือค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญานี้ และ
   • 2. ความรับผิดชอบของ Carazor ต่อ (รวมถึงความประมาทหรือการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย) การบิดเบือนข้อเท็จจริง, การชดใช้ค่าเสียหายหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติตามสัญญานี้จะ จำกัดอยู่ที่ค่าสมัครสมาชิกทั้งหมดที่ชำระให้แก่ผู้ใช้ นับตั้งแต่วันที่สถานภาพสมาชิกของผู้ใช้เริ่มต้น
  • 5. Carazor, พนักงาน, ลูกจ้าง, เจ้าหน้าที่และผู้รับเหมาช่วงไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงการละเมิดสิทธิใด ๆ ภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้:
   • 1. การเปลี่ยนแปลงบริการเนื้อหาหรือเอกสารเกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Carazor; หรือ
   • 2. การใช้งานบริการ, เนื้อหาหรือเอกสารของลูกค้าโดยขัดต่อคำแนะนำของ Carazor; หรือ
   • 3. การใช้งานบริการ, เนื้อหาหรือเอกสารหลังจากลูกค้าได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการละเมิดใด ๆ โดย Carazor หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
 • 22. ระยะเวลาและการสิ้นสุด
  • 1. สัญญานี้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ และจะดำเนินการต่อไปในระยะเวลาของสถานภาพสมาชิก เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวเป็นการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 22 และสัญญานี้จะถูกเริ่มนับใหม่หลังจากนั้น 12 เดือน เว้นแต่ว่า:
   • 1. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยุติสัญญากับอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 60 วัน ก่อนสิ้นสุดสถานภาพสมาชิกหรือระยะเวลาการต่ออายุใด ๆ ซึ่งในกรณีนี้สัญญานี้จะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสถานภาพสมาชิก หรือระยะเวลาการต่ออายุที่เกี่ยวข้อง หรือ
   • 2. สัญญาฉบับนี้ต้องยุติเนื่องจากเหตุใด ๆ ที่มีการระบุไว้ในสัญญา
  • 2. โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่น ๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติสัญญานี้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายหนึ่งหาก:
   • 1. คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญานี้และ (หากการละเมิดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้) ไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บุคคลนั้นได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว หรือ
   • 2. มีคำสั่งหรือมีการลงมติเพื่อระงับข้อพิพาทของคู่สัญญาอีกฝ่ายหรือ, เกิดกรณีซึ่งทำให้ศาลมีอำนาจสั่งการขึ้น, คู่สัญญาอีกฝ่ายยุติหรือขู่ว่าจะยุติการค้า, หรือมีคำสั่งให้แต่งตั้งผู้ดูแลกิจการเพื่อจัดการกิจการธุรกิจและทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่ง, หรือมีการยื่นเจตจำนงต่อศาลเพื่อการแต่งตั้งผู้ดูแลกิจการของอีกฝ่ายหนึ่งหรือ, ได้รับแจ้งว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือคณะกรรมการบริษัทต้องการจะแต่งตั้งผู้ดูแลกิจการหรือ, ผู้มีอำนาจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้รับทรัพย์สินของคู่สัญญาอีกฝ่ายหรือเกิดการเข้าครอบครองกิจการใด ๆหรือ, บุคคลอื่นเข้าครอบครองหรือขายทรัพย์สินของคู่สัญญาอีกฝ่ายหรือ, คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจัดให้มีการจัดการหรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนหรือ, ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อป้องกันเจ้าหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • 3. Carazor สามารถยุติสัญญานี้ได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 90 วันถึงลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงิน ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระเงินทั้งหมดที่ค้างชำระในตอนนี้และในอนาคตตามที่ตกลงไว้
  • 4. เมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม:
   • 1. ใบอนุญาตทั้งหมดที่ได้รับภายใต้สัญญานี้จะสิ้นสุดลงทันที
   • 2. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องส่งคืนและยุติการใช้งานอุปกรณ์, ทรัพย์สิน, เอกสารและสิ่งอื่นใด (และสำเนาทั้งหมด) ของอีกฝ่ายทันที
   • 3. ลูกค้าจะต้องถอนการติดตั้งซอฟท์แวร์ และส่งคืนหรือทำลาย (อ้างอิงจากคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ Carazor) ข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดของ Carazor;
   • 4. Carazor อาจทำลายหรือจำหน่ายข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าไว้ในครอบครองเว้นแต่ Carazor จะได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในไม่เกินสิบวันหลังจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าสำหรับการจัดส่งข้อมูลสำรองล่าสุดให้แก่ลูกค้า Carazor ต้องส่งมอบข้อมูลสำรองให้กับลูกค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าจะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ค้างชำระเรียบร้อยแล้ว (ไม่ว่าจะมีกำหนดชำระ ณ วันที่บอกเลิกสัญญาหรือไม่) ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมดให้กับ Carazor ในการส่งคืนหรือจัดการข้อมูลลูกค้า
   • 5. สิทธิของคู่สัญญาที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนว่ายังคงมีผลหลังจากสัญญาสิ้นสุด จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ
 • 23. เหตุสุดวิสัย
  • 1. Carazor จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อลูกค้า หากได้รับการขัดขวางหรือชะลอการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของภายใต้สัญญานี้, หรือจากการดำเนินกิจการ, โดยการกระทำ, กิจกรรม, การละเว้น หรืออุบัติเหตุที่เกิดความควบคุม รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพนักงานของ Carazor หรือบุคคลอื่นใด) ความล้มเหลวของบริการ, การขนส่ง, หรือเครือข่ายโทรคมนาคม, เหตุสุดวิสัย, สงคราม, การจลาจล, ความวุ่นวายทางแพ่ง, ความเสียหายที่เป็นอันตราย, การกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือคำสั่งของรัฐบาล, กฎเกณฑ์, ระเบียบหรือคำสั่ง, เหตุขัดข้องของโรงงานหรือเครื่องจักร, อัคคีภัย, อุทกภัย, พายุ, ฟ้าผ่า, หรือการเพิกเฉยต่อ Carazor หรือผู้รับเหมาช่วง
 • 24. ทั่วไป
  • 1. ลูกค้าจะต้องไม่มอบหมาย, โอน, กำหนดค่าธรรมเนียม, ทำสัญญาย่อยหรือสัญญาในลักษณะอื่นใดตามภาระผูกพันที่ลูกค้ามีภายใต้สัญญานี้ โดยไม่ทำหมายแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง Carazor โดย Carazor สามารถมอบหมาย, โอน, กำหนดค่าธรรมเนียม, ทำสัญญาย่อยหรือสัญญาในลักษณะอื่นใดตามภาระผูกพันที่ Carazor มีภายใต้สัญญานี้ได้ทุกเมื่อ
  • 2. หมายแจ้งใด ๆ จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องจัดส่งโดยตรงหรือ ส่งโดยไปรษณีย์, หรือบริการจัดส่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งตามที่อยู่ที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ หรือที่อยู่อื่น ตามที่ได้รับแจ้งโดยบุคคลดังกล่าว หรือส่งทางโทรสารไปยังหมายเลขแฟกซ์ของคู่สัญญาอีกฝ่ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
  • 3. หมายแจ้งที่ส่งมอบด้วยมือจะถือว่าได้รับเมื่อได้จัดส่งถึงมือ (หรือหากการจัดส่งไม่ได้อยู่ในเวลาทำการ ให้ถือว่าได้รับเมื่อเวลา 9 นาฬิกาในวันทำการแรกหลังวันจัดส่ง) การจัดส่งโดยไปรษณีย์หรือบริการขนส่งจะถือว่าได้รับในเวลาจัดส่งตามปกติของไปรษณีย์ การแจ้งทางแฟกซ์จะถือว่าได้รับตามเวลาในแฟกซ์
  • 4. การสละสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้สัญญานี้จะไม่มีผลยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถสละสิทธิ์ได้และได้รับการติดต่อไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร
  • 5. เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้จะมีผลสะสมและไม่รวมถึงสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้
  • 6. หากเงื่อนไขใด ๆ หรือข้อกำหนดใด ๆ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญา) ของสัญญานี้ถูกพบว่าไม่ถูกต้อง, ไม่สามารถบังคับใช้ได้, หรือผิดกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยศาลหรือหน่วยงานบริหารของเขตอำนาจศาลใด ๆ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวจะถูกตัดออกจากส่วนที่เหลือ และบทบัญญัติที่เหลืออยู่จะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าตามที่กฎหมายจะอนุญาต
  • 7. สัญญาฉบับนี้และ เอกสารใด ๆ ที่อ้างถึงในสัญญานี้ ถือเป็นสัญญาทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาและมีผลแทนที่สัญญาใด ๆ ก่อนหน้านี้
  • 8. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยอมรับและตกลงว่าในการทำสัญญานี้จะไม่พึ่งพาสัญญา, ประกัน, คำแถลง, การรับรอง, การรับประกันหรือความเข้าใจ (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่) ของบุคคลใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญาในสัญญานี้หรือไม่ ) เกี่ยวกับของสัญญาฉบับนี้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญานี้
  • 9. ไม่มีข้อตกลงใดในสัญญานี้มีไว้เพื่อความเป็นหุ้นส่วนระหว่างคู่สัญญาหรือให้สิทธิ์คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับอีกฝ่ายหนึ่ง และทั้งสองฝ่ายไม่มีอำนาจที่จะกระทำในนามของอีกฝ่าย หรือผูกมัดอีกฝ่ายแต่อย่างใด (รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงการทำคำรับรองหรือการรับประกันใด ๆ, หรือความรับผิดชอบใด ๆ และการใช้สิทธิหรืออำนาจใด ๆ )
  • 10. สัญญานี้ไม่ได้มอบสิทธิ์ใด ๆ แก่บุคคลอื่นหรือฝ่ายอื่นใดตามสัญญา (นอกเหนือจากคู่สัญญาในสัญญานี้ และในกรณีที่เป็นผู้สืบทอดและผู้รับมอบหมายที่ได้รับอนุญาต)
  • 11. สัญญานี้และข้อพิพาทหรือข้อกล่าวหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา (รวมทั้งข้อพิพาทที่มิใช่สัญญา) ถูกควบคุมโดยและตีความตามประมวลกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
  • 12. คู่สัญญายอมรับโดยเด็ดขาดว่าศาลของราชอาณาจักรไทยมีอำนาจในการระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือคำร้องที่มิใช่สัญญา)

ตารางที่ 1

 • 1. ประวัติการบริการโฮสติ้งและกู้คืนของ Carazor
  • 1. Carazor Business Continuity Plan นั้นดำเนินการโดยเลือกใช้กลยุทธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อการรีสตาร์ทการทำงานเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ และเพื่อระบุว่าการดำเนินงานใดจะต้องถูกเริ่มต้นใหม่หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ กำหนดเวลาสูงสุดที่การดำเนินงานดังกล่าวจะต้องถูกเริ่มต้นใหม่ และทรัพยากรที่จำเป็นในการเริ่มดำเนินการใหม่ ปัจจัยสำคัญของแผนคือ Recovery Point Objective (RPO) เเละ Recovery Time Objective (RTO) 
   • Recovery Point Objective (RPO) คือระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย ซึ่งองค์กรยอมรับได้
   • Recovery Time Objective (RTO) คือระยะเวลาสูงสุดที่จะกู้ข้อมูลได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ซึ่งองค์กรต้องยอมรับได้

   เพื่อการอ้างอิงในเอกสารฉบับนี้ ภัยพิบัติหมายถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

   • เหตุขัดข้องที่เกิดกับระบบทั้งหมด หรือเหตุขัดข้องที่เกิดกับกระบวนการทำงานต่อผู้ใช้งานหลายคน และต้องมาตรการพิเศษในการกู้คืนระบบกลับสู่ปกติ

   Carazor Business Continuity Plan (BCP) ได้มีอัพเดตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการอัพเดตโครงสร้างพื้นฐาน การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าบริการทุกด้านสามารถทำงานได้ท่ามกลางเหตุการณ์ก่อกวน, การดำเนินการตามแผนจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ, พนักงานที่รับผิดชอบงานเฉพาะ, การปฏิบัติงานและระบบที่จำเป็น, การดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการรีสตาร์ท, การจัดเตรียมข้อมูลฉุกเฉิน, การสำรองข้อมูล, ความต้องการฮาร์ดแวร์ และวิธีการในการแจ้งให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าทราบ

  • 2. การวัด RTO และ RPO ที่กำหนดไว้ใน BCP ถูกออกแบบให้สอดคล้องการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของ Carazor เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การกู้คืนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละระบบจะถูกนำมาใช้ เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยเหล่านั้นโดยมีความเสี่ยงต้นทุนและความเสี่ยงในการให้บริการที่ต่ำที่สุด โครงร่างโครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบได้รับการอธิบายไว้ในส่วนถัดไป หลักการพื้นฐานของการออกแบบคือ:
   • เป้าหมายของ RPO และ RTO สามารถไปถึงได้ และได้รับการทดสอบแล้ว
   • ระบบจะไม่มีการทำงานผิดพลาดใด ๆ ทั้งสิ้น
   • จะมีการสแนปชอทเพื่อสำรองฐานข้อมูลและเซิฟเวอร์ในทุกวัน
   • ข้อมูลจะถูกคัดลอกระหว่างเซิฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
   • ระบบความพร้อมสูงที่มีทั้งข้อมูลและระบบที่จำลองแบบระหว่างเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลจะมีการขยายใหญ่สุดเพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบและข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
  • 3. RTO & RPO Service Level Objectives Carazor ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

   Recovery Point Objective (RPO) คือระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลเสียหาย ซึ่งองค์กรยอมรับได้

   Recovery Time Objective (RTO) คือระยะเวลาสูงสุดที่จะกู้ข้อมูลได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ซึ่งองค์กรต้องยอมรับได้

   Carazor – ระดับการบริการและคุณลักษณะ RTO & RPO
   หมวดหมู่ ข้อตกลงระดับการให้บริการ การเผยแพร่และใช้งาน
   นโยบาย Operational Recovery Time Objective 2 ชั่วโมง
   นโยบาย Operational Recovery Point Objective 24 ชั่วโมง
   คุณภาพของการบริการ อายุข้อมูลที่ Point of Recovery 24 ชั่วโมง
   คุณภาพของการบริการ กำลังประมวลผลใน DR 100%
   Criticality & Priority Precedence in Recovery ร้ายแรง 1
 • 2. การรับประกันคุณภาพการให้บริการ
  • 1. การรับประกันคุณภาพการให้บริการโดยรวมของทาง Carazor มีดังนี้
   Carazor – การรับประกันคุณภาพการให้บริการโดยรวม
   ช่วงเวลาให้บริการต่อเดือน 99.5%

   เวลาเริ่ม

   The Outage Incident Start time of a Service being unavailable shall be defined and measured from the time a PING command is unavailable and the fault is detected by us or is reported to our Support Desk and a support call ticket has been originated.

   เวลาสิ้นสุด

   The Outage Incident End time of the period of unavailability shall be deemed as the time at which the service can be demonstrated to be available by a PING command or that the support call ticket has been resolved.

   ระยะเวลาดับทั้งหมด

   The Total Outage Period shall be the period, or sum of multiple periods as applicable within any calendar (excluding any period of planned downtime) from the Outage Incident Start time to the Outage Incident End time, each as outlined above.

 • 3. ระดับการสนับสนุน
  • 1. ช่วงเวลาสนับสนุนของทาง Carazor คือ 24x7x365 โปรดอ้างอิงจากหัวข้อที่แล้ว การติดต่อเพื่อรับบริการสนับสนุนใด ๆ จะดำเนินการตามกระบวนจัดการของ Carazor ดังต่อไปนี้
   ระยะเวลาตอบรับ การยืนยันระยะเวลาและแผนในการแก้ไขปัญหา วันเผยแพร่และใช้งาน
   < 2 ชั่วโมง < 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

   คำร้องขอ

   ครอบคลุมถึงคำร้องขอเพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงาน หรือการเปลี่ยนแปลงทางกราฟฟิค หรือการยกระดับแพลทฟอร์มของคุณ และบริการที่สามารถทำได้ภายใต้เฟรมเวิร์คของซอฟต์แวร์

   Bug ข้อผิดพลาด

   เหตุขัดต้องของระบบหรือข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ หรือเมื่อเว็บไซต์ไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น และทำให้ระบบของคุณไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น

   คำร้องขอฟีเจอร์

   ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ควรถูกร้องขอเมื่อความต้องการใด ๆ ไม่สามารถทำได้ด้วยซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์คปัจจุบัน

   ความรุนแรง คุณลักษณะ
   สูงสุด ระบบล่ม หรือกระบวนการทำงานทั้งหมดขัดข้องกับผู้ใช้หลายคน
   ปานกลาง ปัญหาที่ไม่ร้ายแรง หรือข้อผิดพลาดที่กระทบกับกระบวนการทำงานของผู้ใช้งานเพียงคนเดียว
   ต่ำ คำร้องขอทั้งหมด รวมถึงปัญหาทางเทคนิคที่แทบไม่ส่งผลหรือไม่ส่งผลใด ๆ เลยต่อกระบวนการทำงานของผู้ใช้
  • 2. ช่วงเวลาการให้บริการสนับสนุนของ Carazor เป็นไปตามที่ระบุไว้ด้านล่าง.

   วัน ช่วงเวลา
   จันทร์ – ศุกร์ 09:00 ถึง 17:30
   เสาร์ - อาทิตย์ ปิดให้บริการ